Rekry: Digital Marketing Specialist

Sijoitusovi.com-sivuston käyttöehdot

Sijoitusovi.com-sivuston käyttöehdot

Avaamalla Sijoitusovi.com -sivut sitoudut noudattamaan näitä sopimusehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä sopimusehtoja.

1.     Yleistä

Tervetuloa Sijoitusovi.com -palveluun!

Näitä Sijoitusovi.com -verkkopalvelun (”Palvelu”) sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan verkkosivujen www.sijoitusovi.com ja niiden erilaisten sisältöjen käyttöön, verkkosivujen välityksellä mahdollisesti ostettavien verkkosivujen palveluiden kauppaan sekä Palveluun liittyvään viestintään, Palvelun tuottavan yhtiön jäljempänä ”Palveluntarjoaja” sekä asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

Asiakkaita ovat Palveluun rekisteröityneet käyttäjät. Asiakkaita, ja siten näiden Ehtojen soveltamisen piirissä, ovat myös kaikki muutoinkin Palvelussa käyvät henkilöt, kuten sivuston kaikille avoimissa osioissa vierailevat henkilöt.

2.     Palveluntarjoaja, asioinnin kieli ja asiakastuki

Nordic Business Investments Oy

y-tunnus: 2474819-5

s-posti: [email protected]

Palvelussa asiointi tapahtuu Asiakkaan valitsemalla, Palvelussa kulloinkin saatavilla olevalla kielivalinnalla (tällä hetkellä suomi).

Asiakaspalvelua on saatavilla suomen ja englannin kielellä.

3.     Kuka voi käyttää Palvelua?

Palvelu on suunnattu kuluttajille. Palvelua voivat käyttää myös yritysten edustajat, kuten holdingyhtiöiden osakkaat.

Palvelun julkisesti saatavilla olevat osiot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Palvelun rekisteröitymistä vaativiin osioihin edellytämme Asiakkaalta toimivaa henkilön sähköpostiosoitetta sekä edellytettyjen yhteystietojen antamista. Asiakkaalta ei edellytetä täysi-ikäisyyttä, mutta alle 18-vuotias ei välttämättä voi hyödyntää kaikkia Palvelun sisältöjä ja toimintoja.  

4.     Asiakkaan tilin avaaminen, päivittäminen ja sulkeminen

Asiakkaan tulee antaa Palvelun rekisteröitymistä vaativiin osioihin itsestään kaikki pyydetyt tiedot oikein, sekä huolehdittava muuttuneiden tietojensa päivittämisestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä Asiakkaan rekisteröityminen, sekä perustellusta syystä oman harkintansa mukaan sulkea Asiakkaan tili väliaikaisesti tai pysyvästi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan tili, mikäli Asiakas ei ole kirjautunut Palveluun 12 kuukauteen.                

5.     Palvelua koskevan sopimuksen syntyminen

Palvelusopimus Palvelun rekisteröitymistä edellyttävien osien osalta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan kesken syntyy, kun Asiakas on suorittanut rekisteröitymisen onnistuneesti. Palveluun rekisteröityminen ja Palvelun käyttö on maksutonta.

6.     Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on Asiakkaan pääsy Palvelun sisältämiin, Asiakkaan käytettävissä oleviin osioihin ja sisältöihin, sekä Palveluun liittyvään, Asiakkaalle lähetettävään viestintään. Palvelu sisältää palveluiden sisällön välittämisen niille Asiakkaille, jotka sijaitsevat Palvelun saatavuusalueella ja joilla on tekniset edellytykset vastaanottaa palveluita. Asiakas vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä laitteistaan, verkkoyhteyksistään sekä selaimensa ja muiden ohjelmistojensa riittävästä suojaamisesta ja toiminnasta sekä yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

Palvelun sisältämiin yksittäisiin palveluihin voi liittyä erillisiä sopimusehtoja, jolloin niihin palveluihin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja (esimerkiksi .pdf -aineistojen lataamiseen ja käyttöön liittyvät erityiset ehdot). Kyseiset erityiset ehdot ilmoitetaan kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä. Sijoitusasuntojen kaupankäynti ei ole näiden Ehtojen piirissä, vaan varsinainen kaupankäynti tapahtuu erikseen, erillisin ehdoin ja asiakirjoin.

7.     Palveluun liittyvä viestintä

Palvelun viestintä tapahtuu pääasiassa sähköpostitse tai tekstiviestitse, joten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Tällä tavoin Asiakas saa tietoa asiakkuudestaan ja pääsee hyödyntämään hänelle kuuluvat edut.

Asiakasviestintä on kiinteä osa Palvelun asiakkuutta, eikä sitä voi peruuttaa. Asiakasviestintä on luonteeltaan tiedottavaa, jolla viestitään Palvelun asiakkuudesta ja siihen liittyvistä asioista.

Markkinointiviestintä on olennainen osa Palvelua, sillä Asiakas saa sitä kautta tietoa eduistaan. Palvelun Asiakkuus sisältää markkinointiviestintää Palvelun eduista (kuten myynnissä olevista sijoitusasunnoista sekä Asiakkaille tuotetuista digitaalisista kirjoista, oppaista ja sopimuspohjista) sekä Palveluntarjoajan mahdollisista muista eduista. Markkinointiviestinnän voi halutessaan peruuttaa sähköpostiviestien linkistä.

8.     Mitä vastuita Asiakkaalla on Palvelun käyttöön liittyen?

Asiakas huolehtii ja vastaa siitä, että hän:

 1. pitää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa vain omassa henkilökohtaisessa tiedossaan, eikä luovuta niitä millään lailla kolmansien käyttöön;
 2. käyttää Palvelua vain itse, eikä miltään osin kokonaan tai osittain esitä Palvelun sisältöjä julkisesti tai jaa niitä kolmansille osapuolille;
 3. ei taltioi Palveluun sisältyviä aineistoja millään menetelmällä millekään tallennusalustalle, eli Palvelua käytetään internet-selaimen kautta Palvelussa vieraillen (Palvelu sisältää esimerkiksi .pdf-muotoisia aineistoja, joiden osalta lataaminen ja omalle päätelaitteelle tallentaminen on poikkeuksellisesti sallittua ja siitä informoidaan aineiston yhteydessä); ja
 4. Palvelun mahdollisiin keskustelu- ja kommentointimahdollisuuksiin osallistuessaan ei ilmaise muita ihmisiä koskevia henkilötietoja (kuten mm. nimiä, tunnistettavia titteleitä, yhteystietoja), liikesalaisuuksia taikka muutoin tuota lainvastaista tai asiatonta sisältöä.

Lähettämällä materiaalia jollekin Palveluntarjoajan palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Sijoitusovi.com -sivuston välityksellä Asiakas hyväksyy ja vahvistaa sen, että:

 1. Asiakkaan lähettämä aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
 2. Ennen lähettämistä Asiakas on käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat ominaisuudet; ja
 3. Aineisto on Asiakkaan omaa tai Asiakkaalla on rajoitukseton oikeus luovuttaa se Palveluntarjoajalle; ja
 4. Asiakas ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja sitoutuu hyvittämään Palveluntarjoajalle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy Asiakkaan lähettämän aineiston johdosta.

Palveluntarjoaja ei tarkista Asiakkaan lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa Asiakkaan lähettämän aineiston Palvelusta.

Mikäli Asiakas rikkoo vastuitaan, on Palveluntarjoajalla oikeus estää hänen pääsynsä Palveluun ja/tai purkaa käyttöä koskeva sopimus välittömästi, ilman velvollisuutta hyvittää Asiakkaalle tämän mahdollisesti maksamista palkkioista mitään.

9.     Mitä vastuita meillä Palveluntarjoajana on?

Sijoitusovi.com -sivut toimitetaan “sellaisena kuin ne ovat”. Palveluntarjoaja ei takaa sitä, että Palvelua voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tehdä Palveluun muutoksia tai rajoittaa siihen pääsyä milloin tahansa.

PALVELUNTARJOAJA EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA PALVELUN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. PALVELUNTARJOAJA EI ANNA ASIAKASKOHTAISTA JURIDISTA TAI MUUTA NEUVONTAA SIJOITUSASUNTOJEN KAUPANKÄYNTIIN TAI HALLINNOINTIIN LIITTYEN. PALVELUNTARJOAJA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUILLAAN TARJOAMANSA PALVELUN TAI SEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU PALVELUNTARJOAJALLE. PALVELUNTARJOAJAN VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

Sijoitusovi.com -sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessään tällaisille sivuille Asiakkaan on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille Asiakas hyväksyy myös, että sivut eivät ole Palveluntarjoajan hallinnassa, eikä Palveluntarjoajalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä julkaistun aineiston sisältöön. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Palveluntarjoajan ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Palveluntarjoajan sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Palveluntarjoaja millään lailla kannattaisi tai mainostaisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan, että Palvelu on saatavilla kokoaikaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että Palvelu on häiriöttä jatkuvasti käytössä. Katkoja voi aiheutua sekä suunnitelluista päivitys- ja muista teknisistä toimenpiteistä sekä odottamattomista Palvelun käyttökatkoista. Palveluntarjoaja pyrkii palauttamaan Palvelun toimintaan viivytyksettä, mikäli katkos liittyy Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien piirissä olevaan asiaan.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun mahdollisesti sisältämistä kolmansien osapuolten sisällöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista, tietoliikenneverkon tai muiden toiminnallisten osien toiminnasta sekä niiden mahdollisista vaikutuksista Palvelun toimivuuteen.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ainoastaan sellaisen Palvelun käyttöön liittyvän välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan lain tai sopimuksen vastaisesta tuottamuksellisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat tavanomaisesti virheen selvittämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset, kuten puhelin- ja postikustannukset. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai taloudellisesta vahingosta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada Palveluun liittyvistä vahingoistaan korvausta, jollei Asiakas ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle sekä esitä korvausvaatimusta ja näyttöä aiheutuneesta vahingosta kohtuullisessa ajassa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai kolmansien toiminnasta tai niiden aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja vapautuu sopimus- ja vahingonkorvausvelvoitteistaan, jos sopimuksen noudattamisen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Vastuunrajoituksia koskevilla ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaalle pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia Palvelun käyttöön liittyviä oikeuksia.

10.  Immateriaalioikeudet

Palvelun ja sen sisältämien aineistojen ja tunnusten immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle sekä kolmansille osapuolille, ja Palvelun oikeudet muutoin Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

Sijoitusovi.com -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Ehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta näissä Ehdoissa mainittuja poikkeuksia ja Palvelun sisällä nimenomaisesti tallennettavaksi sallittuja aineistoja, kuten esimerkiksi .pdf-muotoisia aineistoja. Sijoitusovi.com -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella tai muulla vastaavalla laitteella sekä tulostaa osia niistä Asiakkaan omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan erillistä kirjallista ennakkosuostumusta.

SIJOITUSOVI on Palveluntarjoajan rekisteröity aputoiminimi sekä vakiintunut tavaramerkki. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän toiminimen tai tavaramerkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Immateriaalioikeudet Asiakkaalle kuuluviin aineistoihin, jotka Asiakas lisää Palveluun (kuten valokuvat ja videot), säilyvät Asiakkaalla.

11.  Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Palvelun tietosuojaselosteesta.

12.  Sopimuksen voimassaolo

Nämä Ehdot soveltuvat Palvelun julkisten osioiden käyttöön aina Palvelussa vierailtaessa.

Palvelun rekisteröitymistä edellyttävää käyttöä koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus päättyy rekisteröimisen takana olevan käytön osalta viimeistään silloin, kun Asiakkaan asiakastili suljetaan.

13.  Sopimuksen päättymisen vaikutukset

Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Asiakkaan sopimukseen perustuva oikeus käyttää Palvelua lakkaa.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan Palveluun mahdollisesti lisäämiä sisältöjä yhtä kuukautta pidempään Asiakkaan tilin sulkemisesta lukien. Asiakasta kehotetaan tallentamaan Asiakkaan itse lisäämistä sisällöistä itselleen kopiot ennen tilin sulkemista.

14.  Sopimuksen siirto ja Palvelun sekä Ehtojen muutokset

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelua koskevaa sopimusta kolmannelle. Palveluntarjoaja voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta Asiakkaalle.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun Ehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä Palvelussa toimitettavia taikka muita sivujen ominaisuuksia.

15.  Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Mikäli osapuolten välille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan ensi asteena Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

 • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
 • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
 • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

 • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
 • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi